Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities
In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Hypnotherapie de magische verandering:
Bedrijf de magische verandering (Jessie de Hoog), lid van de Beroepsvereniging Vereniging Hypnose Experience Nederland (VHEN) http://www.hypnoseexperience.nl  tevens in het bezit van Nederlandse diploma Hypnotherapie Practitioner en masterclass kinderhypnose, handelende als zelfstandig gevestigd hypnotherapeut;
Cliënt: de persoon aan wie door de hypnotherapeut advies en begeleiding verleend wordt dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger;
Praktijkadres: de locatie waarop de praktijk van de hypnotherapeut wordt uitgeoefend;
Arts: de huisarts of specialist door wie de cliënt naar de hypnotherapeut is verwezen.

Artikel 2: Algemeen
Hypnotherapie de magische verandering geeft advies aan de cliënt op het als zodanig opgegeven praktijkadres, tenzij onderling anders afgesproken. Van elke wijziging van het praktijkadres wordt de cliënt per direct op de hoogte gesteld.

Artikel 3: Basis
Hypnotherapie de magische verandering kan de cliënt zowel op persoonlijke basis als op basis van verwijzing door een arts adviseren en begeleiden. In het laatste geval houdt Hypnotherapie de magische verandering de verwijzende arts op de hoogte van de begeleiding. Gegevens van de cliënt worden zonder toestemming van de cliënt zelf en van de arts niet aan derden verstrekt. Indien u gebruik maakt van mijn diensten dan gaat u akkoord met de verwerking van uw persoonsgegevens en audio en/of video opnamen van sessies voor het uitvoeren van de door u gevraagde dienst.

Artikel 4: Verzamelde persoonsgegevens
Jouw privacy is voor mij heel belangrijk. Ik doe mijn uiterste best om je gegevens te beschermen. Om diensten aan jou te kunnen leveren en onze dienstverleningen aan jou te waarborgen, hebben we wel een aantal persoonsgegevens van je nodig. Hypnotherapie de magische verandering verwerkt deze persoonsgegevens omdat je gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Dat geldt ook voor audio en video opnamen van sessies.
Deze gegevens gebruiken ik voor de volgende doeleinden:
• Het verlenen en factureren van mijn diensten;
• Opslag van klantgegevens in mijn databank, om de overeenkomst tussen jou en Hypnotherapie de magische verandering te kunnen uitvoeren; en om te voldoen aan de wettelijke bewaartermijnen, zoals bijvoorbeeld de fiscale bewaarplicht
• Het treffen van maatregelen om de dienstverlening te verbeteren;
• De verstrekking van informatie of aanbiedingen
• Indien je dit wenst kun je alle gegevens die ik noteer en opsla in het cliënt dossier programma van MijnDiAd opvragen en daar inzicht in krijgen. Info hierover kun je tijdens jouw bezoek aan mijn praktijk opvragen. Er is geen toegankelijkheid van anderen en ook heb je in de dossiers van anderen geen toegang.
• De gegevens zijn op dit moment alleen inzichtelijk voor mij als zorgaanbieder. Dit is in overeenstemming met de wet AVG.

Artikel 5: Verhindering
Indien de cliënt verhinderd is op de afgesproken datum en tijdstip op het praktijkadres aanwezig te zijn, dient hij Hypnotherapie de magische verandering hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen. Indien de cliënt binnen 24 uur voor genoemd tijdstip bericht van verhindering aan Hypnotherapie de magische verandering geeft, dan wel geen zodanig bericht geeft, is Hypnotherapie de magische verandering gerechtigd om de kosten voor de desbetreffende afspraak aan de cliënt in rekening te brengen. Betreffende afspraken op een dag volgend op een zondag of op één of meer erkende feestdagen wordt bedoelde termijn van 24 uur geacht in te gaan om 18.00 uur op de laatste voorafgaande gewone werkdag. Betreffende een gewone maandag gaat de termijn daarom in om 18.00 uur op de voorafgaande vrijdag.

Artikel 6: Tariefstelling
Voor aanvang van de behandeling deelt Hypnotherapie de magische verandering de cliënt mondeling of schriftelijk mede welke tarieven er gelden. Deze tarieven zijn inclusief btw of andere wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend zouden moeten worden. Hypnotherapie de magische verandering is gerechtigd prijsstijgingen door te voeren indien en voor zover zich onvoorziene prijsverhogende omstandigheden voordoen na het afsluiten van de overeenkomst. Hypnotherapie de magische verandering beroept zich op het feit dat op 1 januari van elk kalenderjaar er een tariefwijziging zal kunnen plaats vinden.

Artikel 7: Intellectueel eigendom
Hypnotherapie de magische verandering behoudt te allen tijde alle rechten op door hem gemaakte adviezen, plannen, documenten, afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en kennis van zaken, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de cliënt. De in de vorige zin genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van Hypnotherapie de magische verandering noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij de cliënt, noch ter hand gesteld of op andere wijze worden bekendgemaakt, noch door de cliënt worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door Hypnotherapie de magische verandering verstrekt zijn.

Artikel 8: Betaling
Betaling aan Hypnotherapie de magische verandering dient contant of door overschrijving plaats te vinden. De cliënt ontvangt een factuur voor de geleverde consulten. De cliënt dient de rekening voorafgaande de eerste sessie plaatsvindt of na de dagen genoemd op factuur na datering betaald te hebben. Bij een overschrijding van elke dertig dagen is Hypnotherapie de magische verandering  gerechtigd het factuurbedrag met € 15,00 administratiekosten te verhogen.
Indien de nota zestig dagen na datering niet is voldaan, is Hypnotherapie de magische verandering gerechtigd om met terugwerkende kracht vanaf de eerste dag van verschuldigdheid wettelijke rente over het verschuldigde bedrag in rekening te brengen, als ook alle kosten verband houdend met de inning van de desbetreffende vordering, waaronder uitdrukkelijk mede worden verstaan kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.

Artikel 9: Onuitvoerbaarheid van de werkzaamheden
Hypnotherapie de magische verandering heeft het recht om overeengekomen consulten en/of werkzaamheden op te schorten indien hij door omstandigheden, welke buiten zijn invloedsfeer liggen of waarvan hij bij aanvang van de begeleiding niet op de hoogte was of kon zijn of vanwege ziekte, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding gelede schade.

Artikel 10: Aansprakelijkheid
Het advies en/of de begeleiding van de hypnotherapeut is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. De hypnotherapeut sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdend met de opvolging door de cliënt van door Hypnotherapie de magische verandering verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van Hypnotherapie de magische verandering.
Met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen de Hypnotherapie de magische verandering verzekerd is. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen. Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, verlies van inkomen en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld door derden is Hypnotherapie de magische verandering nimmer aansprakelijk. Indien de assuradeur van Hypnotherapie de magische verandering om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van Hypnotherapie de magische verandering te allen tijde beperkt worden tot ten hoogste tweemaal het tarief van één consult. Hypnotherapie de magische verandering is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect.
Bij aanvaarden van advies en begeleiding van Hypnotherapie de magische verandering heeft cliënt kennisgenomen van deze algemene voorwaarden en is cliënt op de hoogte dat Hypnotherapie de magische verandering geen arts, medisch specialist of erkende medisch zorgverlener is en in de praktijk dus geen medisch zorg biedt zoals een huisarts, specialist of andere reguliere hulpverleners.
Dat cliënt op de hoogte is dat dit werk complementair is aan erkende zorgdisciplines. De sessies van Hypnotherapie de magische verandering zijn geen vervanging van de behandelingen van een arts en/of specialist. Dat cliënt geïnformeerd is dat de sessies van Hypnotherapie de magische verandering nooit diagnoses kunnen bevatten en dat diagnoses uitsluitend gesteld kunnen worden door reguliere arts en/of specialist van cliënt.
Dat cliënt heeft begrepen dat de diensten van Hypnotherapie de magische verandering door cliënt op vrijwillige basis wordt aanvaard, zonder garanties.
Cliënt duidelijk door Hypnotherapie de magische verandering is geïnformeerd dat cliënt niet stopt met haar medische behandeling(en) of voorgeschreven medicatie, zonder de supervisie van haar behandelende huisarts, arts en/of specialisten.
Dat cliënt begrijpt dat hypnotherapie geen vervanging is voor medische zorg of GGZ.
Dat cliënt haar eventuele huidige medische behandeling inclusief medicijnen op eigen verantwoordelijkheid zult voortzetten of laten en cliënt begrijpt dat Hypnotherapie de magische verandering geen advies kan en zal geven ten aanzien van de inname van of het stoppen met medicijnen.

Artikel 11: Toepasselijk recht en forumkeuze
Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van de hypnotherapeut is bevoegd kennis te nemen van geschillen. Nederlands recht is van toepassing.

Wesley Rotgans Santiago

Wat een ongelofelijke ervaring met Jessie van de magische verandering! Ik kwam binnen met een probleem waarvan ik dacht dat het de hoofdoorzaak was, maar dankzij Jesse's expertise en professionaliteit ontdekte ik dat er meer aan de hand was. Mijn zelfvertrouwen is enorm gegroeid na de sessies en ik durf nu dingen aan te pakken in mijn leven waar ik voorheen bang voor was. Mega bedankt Jesse, dit was echt life changing.

Lees alle reviews

Op zoek naar verandering?

Neem contact op
Collectief Alternatieve Therapeuten